کتاب ازدواج رنج مقدس

اثر داریل شارپ از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی - مترجم: سیمین موحد-بهترین کتاب های روانشناسی

A lively discission based on the ideas in Jungs essay, "Marriage As a Psychological Relationship." Complex material illustrated with everyday examples. Some inescapable truths emerge, such as that successful relationships depend on becoming conscious of ones personal psychology.


خرید کتاب ازدواج رنج مقدس
جستجوی کتاب ازدواج رنج مقدس در گودریدز

معرفی کتاب ازدواج رنج مقدس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ازدواج رنج مقدس


 کتاب ویروس های ارتباط
 کتاب عروس کشون
 کتاب موریانه ها آرام اند
 کتاب یک لیوان حرف خنک
 کتاب پیشکشی برای تو
 کتاب اعتماد به خدادرمانی