کتاب عصیانگر حرفه ای

اثر لاوی اجایی جونز از انتشارات شمشاد - مترجم: نازنین فاطمه سوداگر-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب عصیانگر حرفه ای
جستجوی کتاب عصیانگر حرفه ای در گودریدز

معرفی کتاب عصیانگر حرفه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عصیانگر حرفه ای


 کتاب هنر یافتن جریان
 کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان
 کتاب جرقه ای از درون
 کتاب جعبه ابزار ارتباط بدون خشونت برای تسهیلگران
 کتاب علم و روش شناسی تمرین
 کتاب تغییر رفتار و رفتاردرمانی