کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟

اثر فیل جونز از انتشارات شریف (نگاه نوین) - مترجم: محمدمهدی ربانی-بهترین کتاب های روانشناسی
خرید کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟
جستجوی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ در گودریدز

معرفی کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دقیقا چه بگویید تا حرف تان را گوش کنند؟


 کتاب تاثیر سایه
 کتاب نقشه بندی ذهنی
 کتاب خود ناشناخته
 کتاب شهامت موفق شدن
 کتاب ماندن در وضعیت آخر
 کتاب من می توانم شما را باهوش تر کنم